"Qoy ədalət zəfər çalsIn!" Heydər Əliyev.

ŞƏKİNİN SƏSİ

mÜSTƏQİL İCTİMAİ-SİYASİ QƏZET

http://shekininsesi.googlepages.com/

15 İYUN 1993-CÜ İLDƏN ÇIXIR

4 avqust 2007-ci il

№ 15 -16 (404 -405)

""iPƏKÇİ"NİN YARADICI KOLLEKTİVİNƏ HAQQ-ƏDALƏT UĞRUNDA MÜBARİZIDƏ BÖYÜK UĞÜRLAR DİLƏYİRƏM!" hEYDƏR əLİYEV. 

ipəkçi

aZƏRBAYCAN iPƏKÇİLƏRİNİN AÇIQ TRİBUNASI

QƏZET 1933-CÜ İLDƏN ÇIXIR

29 AVQUST 2007-Cİ İL

№15-16 (2233 - 2234)

 

 

«İLHAM ƏLİYEV AZƏRBAYCANIN ÜMİD ÇIRAĞIDIR. ONUN YENİDƏN PREZİDENT SEÇİLƏCƏYİNƏ HEÇ BİR ŞÜBHƏ YOXDUR» Bax: >>>


ŞƏKİDƏ REGİONAL APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİ FƏALİYƏTƏ BAŞLAMIŞDIR  Bax: >>>


«ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ ÖLKƏ RƏHBƏRLİYİNİN DAİM DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR Bax: >>>


«NAZİM İBRAHİMOV: «ƏKİNÇİ»DƏN BAŞLAYAN MİLLİ MƏTBUATIMIZ ÖZÜNÜN ƏN YÜKS ƏK  İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİNDƏDİR Bax:>>>


ŞƏKİ ŞƏHƏR İCRA BAŞÇISI CƏNAB NAZİM İBRAHİMOVA Bax:>>>


CİDDİ SİQNAL! TOXUN ACDAN  XƏBƏRİ OLMAZMIŞ Bax: >>>


NAXÇIVAN ALİ MƏCLİSİNİN  SƏDRİ HEYDƏR ƏLİYEVİN 

ADI ALTINDA SAXTAKARLIQ  Bax:>>>


ÜSYANKAR REDAKTOR SALİS MƏMMƏDOVUN ÜÇ YUBİLEYİ Bax: >>> 


Baş  redaktordan

QARABAĞIN TALEYİNİ ÖZÜMÜZ HƏLL ETMƏLİYİK
 («İpəkçi», 4 aprel 1992-ci il)   Bax:>>>

“Şəkinin səsi”nin redaktoru Aydın Məmmədov "Jahrbuch Aserbaidschanforschung”
 barədə Azərbaycan MEA RH-nin “Elm” qəzetində də çıxış edir Bax:>>> 
QURTULUŞ SÜLEYMANLI  (Şeirlər) Bax: >>>


QƏHRƏMAN    Sənanın bibisi oğludur    Bax: >>>


                      

    <<< Ana səhifə